Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden NederWoon Verhuurmakelaars Download

1. Toepasselijkheid voorwaarden

Wanneer zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing?

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere inschrijving bij NederWoon Verhuurmakelaars B.V., op ieder gebruik van onze website en op alle aanbiedingen of overeenkomsten die daaruit kunnen voortkomen. Door het bekijken en gebruiken van onze website ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Daarnaast dien je, in het geval je een gebruikersaccount aanmaakt, uitdrukkelijk akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden door deze "voor akkoord" aan te vinken.

2. Het gebruikersaccount

Wat houdt een inschrijving bij NederWoon Verhuurmakelaars B.V. in?

Zodra je een gebruikersaccount aanmaakt op www.nederwoon.nl heb je naast volledige toegang tot ons online platform tevens een persoonlijke online omgeving die je, ten opzichte van gebruikers die geen gebruikersaccount aangemaakt hebben, een veelheid van extra faciliteiten biedt zoals omschreven op onze website.

Wanneer je niet uitdrukkelijk akkoord gaat met onze algemene voorwaarden kun je geen gebruikersaccount aanmaken.

Hoe lang is de inschrijving geldig?

Je gebruikersaccount geldt voor een jaar. Je gebruikersaccount wordt na een jaar automatisch beëindigd.

Waarom moet je betalen voor het gebruikersaccount en welke kosten zijn verbonden aan het aanmaken van een gebruikersaccount?

De kosten van het gebruikersaccount vloeien voort uit het oprichten en instant houden van ons platform en de persoonlijke gebruikersomgeving. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de soft- en hardware kosten die gemaakt werden teneinde het systeem op te zetten en de verdere kosten die gemaakt worden voor de instandhouding van dit systeem.

Naast de vergoeding met betrekking tot het oprichten en instant houden van het platform en de persoonlijke gebruikersomgeving ben je geen vergoeding verschuldigd. Je betaalt dus bijvoorbeeld geen inschrijf- of administratiekosten en je betaalt dus ook niet voor de kosten in verband met de (door derden) op ons online platform geplaatste woningen.

De hiervoor genoemde kosten van het gebruikersaccount zijn verschillend per regio en terug te vinden op onze website. Je betaalt deze kosten gelijktijdig met het aanmaken van je gebruikersaccount middels het online betaalsysteem op onze website.

Moet je een gebruikersaccount bij NederWoon Verhuurmakelaars aanmaken als je gebruik wilt maken van het online platform?

Nee. Je kunt ook zonder gebruikersaccount gebruik maken van het platform. Je kunt dan echter geen gebruik maken van de extra faciliteiten zoals omschreven op onze website. Deze extra faciliteiten bieden je een belangrijke voorsprong bij het vinden van een geschikte woning.

Ga je een woning huren via NederWoon Verhuurmakelaars?

Dan ontvang je de kosten van jouw gebruikersaccount terug binnen een maand na oplevering van jouw nieuwe woning.

3. Het online platform

Wat is de functie van het online platform?

NederWoon Verhuurmakelaars biedt op haar website een platform aan waarop derden te verhuren woonruimte kunnen aanbieden middels advertenties. De huurwoningen op ons platform worden daar dus niet door ons zelf op geplaatst en wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze advertenties.

NederWoon Verhuurmakelaars is niet alleen niet betrokken bij de plaatsing en de inhoud van de advertenties, maar ook niet bij de totstandkoming van een eventuele huurovereenkomst tussen jou en de verhuurder. Wij treden dus niet namens jou op en zullen ook niet namens jou onderhandelen bij de totstandkoming van een huurovereenkomst. Je betaalt dus ook geen bemiddelingsvergoeding, maar alleen -wanneer je een gebruikersaccount aanmaakt- de hiervoor genoemde vergoeding voor het oprichten en instant houden van het platform en je persoonlijke gebruikersomgeving.

Alleen woningzoekenden die een gebruikersaccount aanmaken, kunnen gebruik maken van de op onze website genoemde extra faciliteiten. Het gebruik maken van ons platform, maar ook het aanmaken van een gebruikersaccount, betekent niet dat vast staat dat je een woonruimte zult vinden. Door ons wordt geen garantie afgegeven.

Waar dient rekening mee gehouden te worden bij het gebruik van ons platform en je gebruikersaccount?

Uiteraard dien je je bij het gebruik van ons platform en bij het gebruik van je persoonlijke gebruikersaccount te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en dien je je in alle opzichten te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Indien je niet akkoord gaat met onze algemene voorwaarden en de hierin opgenomen gebruikersvoorwaarden dien je geen gebruik te maken van ons platform.

4. Jouw persoonlijke gegevens

Waarvoor hebben wij persoonlijke gegevens van je nodig?

Wij respecteren je privacy en persoonlijke levenssfeer. Om je goed van dienst te zijn, hebben wij persoonlijke gegevens van je nodig. Wij verwerken je persoonlijke gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In onze privacyreglementen lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Je stemt in met het Privacy Reglement bij het aanmaken van je gebruikersaccount.

5. Het beëindigen van de inschrijving

Wanneer eindigt de inschrijving?

De inschrijving eindigt:
  1. Automatisch na één jaar;
  2. Als je schriftelijk aangeeft dat je je wilt uitschrijven;
  3. Wij de inschrijving schriftelijk of per e-mail beëindigen.
  4. Wanneer een woning via NederWoon Verhuurmakelaars wordt gehuurd

6. Beperking aansprakelijkheid NederWoon Verhuurmakelaars

Wanneer je om welke reden dan ook schade lijdt als gevolg van het gebruik van ons platform of andere door ons aangeboden diensten kunnen wij daar in geen enkel geval aansprakelijk voor worden gehouden. Daarnaast sluiten wij uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid uit voor onjuiste informatie op onze website en het platform en voor technische storingen of andere omstandigheden waardoor het platform voor korte of langere tijd niet functioneert.

Mochten wij op enig moment toch aansprakelijk zijn voor de schade die je hebt geleden, dan zal deze aansprakelijkheid van NederWoon Verhuurmakelaars jegens jou nooit meer bedragen dan de vergoeding die wij van jou hebben ontvangen voor het gebruikersaccount.

7. Kunnen er ook andere voorwaarden gelden?

Nee. Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen ons gesloten overeenkomst indien wij dat schriftelijk zijn overeengekomen.

8. Kunnen deze Algemene Voorwaarden van NederWoon Verhuurmakelaars ook wijzigen?

Ja. Hoewel wij uiteraard proberen wijzigingen zoveel mogelijk te voorkomen, zijn wij te allen tijden gerechtigd deze algemene voorwaarden (gedeeltelijk) te wijzigen. De meest recente versie van onze algemene voorwaarden is altijd beschikbaar op onze website. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.

9. Welk recht is van toepassing?

Het Nederlands recht is van toepassing op ieder gebruik van onze website, iedere inschrijving en andere aanbieding / overeenkomst die hieruit voortvloeit. Een eventueel geschil wordt voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Wij kunnen de zaak voorleggen voor de bevoegde rechter in de plaats waar NederWoon Verhuurmakelaars is gevestigd.

10. Wat kun je doen als je een klacht hebt?

Heb je een klacht? Neem dan direct, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat je dit hebt geconstateerd of had kunnen constateren, contact met ons op, zodat we het kunnen bespreken. Kom je er met onze medewerker niet uit, dan kun je je klacht voorleggen aan ons hoofdkantoor:

NederWoon Verhuurmakelaars B.V.
Postbus 842
7301 BB Apeldoorn, of via [email protected]